تلفن تماس
02126604001
کارفرما: جناب آقای مهندس آژنگ
عمق گود: 18 متر
مدت زمان اجرا: 7 ماه
طول حفاری: 19423 متر
روش پایدارسازی: نیلینگ، انکراژ و دیوار برلنی
سطح شاتکریت: 6900 مترمربع
سطح اشغال پروژه: 15000 مترمربع
توضیحات پروژه