تلفن تماس
02126604001
کارفرما: جناب آقای مهندس بنیادزاده
عمق گود: 18 متر
زمان اجرا: 1398-11-28
مدت زمان اجرا: 3 ماه
طول حفاری: 1800 متر
روش پایدارسازی: ترکیب مهارمتقابل و نیلینگ و انکراژ
سطح شاتکریت: 1900 مترمربع
سطح اشغال پروژه: 700مترمربع
تراز آب زیرزمینی: ندارد
ابعاد پروژه: تقریبا 24 متر * 28 متر
توضیحات پروژه

در این پروژه به دلیل وجود تاسیسات شهری در عمق 6 شد متری در ضلع های شرقی و شمالی و از طرف دیگر عدم رضایت همجواری در ضلع غربی، عملیات پایدارسازی با چالش های اساسی مواجه بود که با توجه به عدم رضایت عمجواری ضلع غربی جهت عملیات نیلینگ، روش مهارمتقابل بعنوان روش انتخابی تیم فنی کارفرما جهت پایدارسازی در نظر گرفته شد که با توجه به وجود تاسیسات شهری در عمق 6 متری و زیرزمین همسایه غربی، اولین ردیف استرات در تراز 6- متری نصب گردید . در ضلع های شمالی و جنوبی نیز روش پایدارسازی به روش نیلینگ و انکراژ به همراه شمع های فلزی (دیوار برلین) از عمق 7 متری آغاز گردید. یکی از چالش های حین اجرای این پروژه برخورد به لایه ماسه ای فاقد جسبندگی به ضخامت 4 متر بود که بعلت ریزشی بودن این نوع خاک ، عملیات پایدارسازی اضلاع شمالی و جنوبی را با محدودیت اساسی مواجه نموده که برهمین اساس کارشناسان طراح شرکت با بازبینی طراح اولیه، راد خودحفار را بعنوان طرح اصلاحی برای 2 ردیف از حفاری ها جایگزین نمودند و برهمین اساس ادامه عملیات پایدارسازی صورت گرفت.

 

Excavation Depth: 18 m

Project length: 3 months

Total Drilling lenth: 1800 m

Excavation Method: Combination of Nail, Berlin Wall and Strut

Shotcrete Area: 1900 m

Project Area: 700 m2

Water Table: NWL

Project Dimention: 24 * 28 m

 

In this project, regarding the location of urban pipe lines at a depth of 6 m on the east and north sides of the project and on the other hand, the no-permission of the west neighbor to reinforce soil by Nail or Anchor elements, the stabilization operation faced major challenges. Therefore, the strut method was choose as the final stabilization method by the technical team of the employer for excavation for west and east sides while on the other sides, the combination of nailing and metal piles (Berlin Wall) applied from the depth of 7 m to reduce to project cost. One of the main challenges of this project was drilling and reinforcing in a non-cohesive sand layer with a thickness of 4 meters. So, our engineers replaced the self-drilling rods for the relevant two rows of excavations to increase the operational speed.