تلفن تماس
02126604001
کارفرما: شرکت بیمه مرکزی ( آقای مهندس زارع زاده)
عمق گود: 11 متر
مدت زمان اجرا: ۴۵ روز
روش پایدارسازی: مهارمتقابل (استرات)
سطح شاتکریت: 900 مترمربع
سطح اشغال پروژه: ۴۲۰ مترمربع
ابعاد پروژه: 14*29.9 متر
توضیحات پروژه