تلفن تماس
02126604001
کارفرما: جناب آقای مهندس خلج
عمق گود: 18 متر
مدت زمان اجرا: 70 روز
روش پایدارسازی: مهارمتقابل (استرات)
سطح شاتکریت: 1300 مترمربع
توضیحات پروژه