تلفن تماس
02126604001
کارفرما: جناب آقای مهندس مطهری
عمق گود: 18/5 متر
زمان اجرا: 1396-05-10
مدت زمان اجرا: 120 روز
روش پایدارسازی: مهار متقابل و شمع (STRUT)
توضیحات پروژه

این پروژه از ابتدا با چالش های متعدد مهندسی و حقوقی مواجه بود که در نهایت طرح پایدارسازی بر اساس روش نیلینگ و انکراژ و روش مهار متقابل انتخاب گردید. لیکن با توجه به اینکه تراز آب زیرزمینی در منطقه در تراز ۱۰ متری واقع شده بود، عملیات گودبرداری با مشکلاتی مواجه می گردید که بر همین اساس طرح زهکش پروژه بر اساس حفر چاه ها و گالری های زهکش در زیر تراز پی نهایی گردید و پیش از شروع عملیات اجرایی، با اجرای طرح زهکشی، تراز آب به پایین تر از تراز پی منتقل گردید تا عملیات اجرایی به بهترین نحو صورت گیرد.
در نهایت کارشناسان شرکت ماندگار خاک، با بررسی شرایط موجود، طرح پایدارسازی جداره شمالی و جنوبی را بر اساس روش نیلینگ و انکراژ انتخاب و پیشنهاد نمودند و طرح پایدارسازی جداره های شرقی و غربی را به خاطر معضلات حقوقی پروژه بر اساس روش شمع و مهار متقابل طراحی نمودند که در ۴ تراز مختلف، فشار خاک توسط المان های فشاری STRUT مهار گردید.
در طراحی روش مهار متقابل، با توجه به اینکه پروفیل خاک در ۴ تراز مهاربندی شده محسوب می گردد، فشار خاک محاسبه گردید و سپس المان های شمع و STRUT بر اساس آخرین آیین نامه های سازه ای معتبر دنیا محاسبه و طراحی گردیدند.
عملیات گودبرداری پروژه در ۲ فاز انجام گردید که حداکثر تغییر شکل های افقی و قائم پروژه برابر ۴ میلیمتر اندازه گیری شده است.