تلفن تماس
02126604001
کارفرما: جناب آقای محمودی کلایه
عمق گود: 20 متر
سطح شات: 1600 مترمربع
روش پایدارسازی: مهار متقابل
سطح اشغال پروژه: 356 مترمربع
تراز آب زیرزمینی: ندارد
ابعاد پروژه: 12.5 * 28.5 متر
توضیحات پروژه

در این پروژه به دلیل محدودیت های حقوقی کارفرما، روش مهارمتقابل جهت پایدارسازی درنظر گرفته شد که جهت طراحی از روش عددی در نرم افزار های المان محدود استفاده گردیده است. برای این منظور، فشار جانبی خاک از روش های مبتنی بر محاسبه فشار خاک مهاربندی شده استفاده گردیده و با مدلسازی عددی در نرم افزار حتما کنترل می گردد و تغییرشکل های اولیه تخمین زده می شود و سپس فشار خاک و مقاطع اولیه به نرم افزار های تخصصی تحلیل سازه مدل سازی می گردد و طراحی نهایی مقاطع سازه ای صورت میگیرد و مجددا کنترل تغییرشکل های نهایی در نرم افزارهای عددی ژئوتکنیکی کنترل میگردد.

 

Excavation depth: 20 m

Water levet: NWL

Stabilization Method: Strut

Design Method: Finite Element Method

Regarding the legal limitations of the employer in this project, Strut method applied to stabilize the excavation wall and numerical methods with finite element method was used to design. For this purpose, lateral soil pressure was calculated by methods based on the calculation of reinforced soil pressure and then it was compared and checked by numerical modeling in a finite element software; also, initial deformation was estimated. After that, soil pressure and initial sections are modeled in structural design software and analysis performed based on valid common structural codes and the final design of the sections performed. Finally, the deformation controlled in numerical geotechnical software.