تلفن تماس
02126604001
کارفرما: جناب اقای حاجی باقری
عمق گود: 11 متر
سطح شات: 950 مترمربع
زمان اجرا: 1398-07-29
مدت زمان اجرا: 4 ماه
روش پایدارسازی: تاپ داون
سطح اشغال پروژه: 145 مترمربع
ابعاد پروژه: 11 * 13 متر
توضیحات پروژه