تلفن تماس
02126604001
کارفرما: جناب آقای ملک زاده
عمق گود: 15 متر
روش پایدارسازی: Top-Down
سطح اشغال پروژه: 450 مترمربع
توضیحات پروژه