تلفن تماس
02126604001
کارفرما: جناب آقای مهندس مستعدی
عمق گود: 10 متر
زمان اجرا: 1398-10-09
مدت زمان اجرا: 4 ماه
روش پایدارسازی: تاپ داون
سطح اشغال پروژه: 195 مترمربع
توضیحات پروژه