تلفن تماس
02126604001
کارفرما: جناب آقای شریفیان
عمق گود: 12 متر
زمان اجرا: 1398-11-16
مدت زمان اجرا: 4 ماه
روش پایدارسازی: Top-Down
سطح اشغال پروژه: 650 مترمربع
تراز آب زیرزمینی: ندارد
توضیحات پروژه