تلفن تماس
02126604001
کارفرما: جناب اقای جهانیان
عمق گود: 7 متر
زمان اجرا: 1398-07-22
مدت زمان اجرا: 2 ماه
روش پایدارسازی: تاپ داون
سطح اشغال پروژه: 195 مترمربع
ابعاد پروژه: 12 * 20 متر
توضیحات پروژه