تلفن تماس
02126604001
کارفرما: جناب آقای نوفلاح
زمان اجرا: 1398-12-06
مدت زمان اجرا: 25 روز
طول حفاری: 1200 متر
سطح اشغال پروژه: 700 مترمربع
تراز آب زیرزمینی: ندارد
توضیحات پروژه

در این پروژه پس از انجام مطالعات ژئوتکنیک مشخص گردید که در محل پروژه یک لایه خاک دستخوره ماسه ای ( که ظاهرا طی خاکبرداری از محل دیگری در محل پروژه تخلیه شده بوده است) به ضخامت 8 متر وجود داردکه دارای ظرفیت باربری بسیار کم می باشد و از این عمق نیز، خاک محل پروژه خاک شن و ماسه متراکم با ظرفیت باربری مناسب می باشد. پس از مدلسازی های صورت گرفته توسط کارشناسان شرکت ماندگار خاک مشخص گردید که احداث هر نوع فونداسیونی بر روی لایه خاک دستخورده محل پروژه با تغییرشکل های قابل توجهی خارج از محدوده تغییرشکل های مجاز آیین نامه ای مواجه خواهد گردید و لذا گزینه های مختلف بهسازی خاک به همراه برآورد اقتصادی مربوطه به کارفرمای محترم پروژه پیشنهاد گردید که در نهایت با توجه به توزیع مناسب تغییرشکل ها و ظرفیت باربری در روش میکروپایل، این روش بعنوان گزینه نهایی تیم فنی کارفرما انتخاب گردید. برهمین اساس 1200 متر میکروپایل با طول 10 متر برای فونداسیون نواری پروژه طراحی و اجرا گردید.

 

After geotechnical investigations in this project, it was determined that there is a disturbed sandy soil layer on the site with a thickness of 8 meters which its load capacity was negligible (This layer was apparently evacuated during excavation from another site at this project). While after this depth, it was a dense sandy soil with a suitable load capacity. After numerical modeling and analysis conducted by our experts, it was cleared that the construction of any type of foundation on the disturbed soil layer, the structure would experience significant deformations over the allowable deformations. Therefore, different soil improvement methods considering economic limitations of the project was proposed to the employer and finally Micropile method was selected due to the uniform distribution of deformation and load capacity under foundation. Accordingly, 1200 meters of micropiles with a length of 10 meters were designed and implemented under the strip foundation and columns.