تلفن تماس
02126604001

کارفرما: جناب آقای فرج پور

عمق گود: 40 متر

روش پایدارسازی: انکراژ و مهار متقابل (STRUT)

مدت زمان اجرا: 6.5 ماه