تلفن تماس
02126604001

کارفرما: جناب آقاي صبوري و قائدي
عمق گود: 13 متر
مساحت پروژه: 616 مترمربع
روش پایدارسازی: Top-Down