تلفن تماس
02126604001

کارفرما: جناب آقای مستعدی

عمق گود: 10 متر
مساحت پروژه: 195 مترمربع
روش پایدارسازی: Top-Down