تلفن تماس
02126604001

کارفرما: جناب آقای شریفیان

عمق گود: 12 متر
مساحت پروژه: 650 مترمربع
روش پایدارسازی: Top-Down