تلفن تماس
02126604001

کارفرما: جناب آقای مهندس زرین و کرامیان

عمق گود: 11متر

روش پایدارسازی: خرپا و نیلینگ

مدت زمان اجرا: 2 ماه