تلفن تماس
02126604001

کارفرما: جناب آقای مهندس خلج

عمق گود: 15 متر

روش پایدارسازی: مهار متقابل (STRUT)

مدت زمان اجرا: 2 ماه