تلفن تماس
02126604001
آغاز عملیات Top-Down پروژه ولنجک

عمق گود 25 متر روش پایدارسازی: Top-Down

آغاز نظارت بر عملیات پایدارسازی پروژه گل-ولیعصر

عمق گود 23 متر کارفرما: علی ناظران سطح شات: 3000 متر مربع طول حفاری: 8000 متر به روش نیلینگ و انکراژ و شمع

آغاز عملیات اجرایی زهکشی پروژه پورداد

آغاز عملیات زهکشی ( 96/09/15) کارفرما: جناب آقای اخوان عمق گود 20 متر پس از اتمام عملیات زهکشی ، عملیات گودبرداری و پایدارسازی این پروژه نیز توسط...

آغاز عملیات اجرایی گودبرداری پروژه دادمان

عمق گود 13 متر کارفرما: نجاتعلی رمضانی سطح شات: 1500 متر مربع طول حفاری: 1884 متر به روش نیلینگ و انکراژ

آغاز عملیات اجرایی زهکشی پروژه آقا میری

آغاز عملیات زهکشی ( 96/09/01) کارفرما: جناب آقای کاظمی عمق گود 20 متر پس از اتمام عملیات زهکشی ، عملیات گودبرداری و پایدارسازی این پروژه نیز توسط...

بازدید علمی دانشجویان ژئوتکنیک دانشگاه تعاون

در مورخ 20-8-96، دانشجویان کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه تعاون، از سایت پروژه دستگری شرکت ماندگار خاک سازه بازدید نمودند و از نزدیک با سیستم...

آغاز عملیات اجرایی گودبرداری پروژه اتحاد

آغاز عملیات اجرایی نیلینگ ( 96/07/01) کارفرما: جناب آقای مهندس آودیان عمق گود 15متر سطح شات: 2200 مترمربع طول حفاری نیلینگ و انکراژ: 3200 متر شرکت...

آغاز عملیات Top-Down پروژه رشدیه

عمق گود: 10 متر روش پایدارسازی : Top-Down

آغاز عملیات پایدارسازی ترانشه سایت پتروشیمی کرمانشاه

آغاز عملیات اجرایی پایدارسازی ترانشه( 96/09/10) کارفرما: پتروشیمی کرمانشاه ارتفاع ترانشه: 35 متر سطح شات: 8000 مترمربع شرکت ماندگار خاک سازه آماده...

آغاز  عملیات نظارت گوبرداری پروژه ظفر( به روش مهار متقابل)

کارفرما: جناب آقای مهندس مطهری عمق گود: 18.5 متر روش پایدارسازی: شمع و مهار متقابل(STRUT) در این پروژه به خاطر معضلات حقوقی، روش پایدارسازی مهار...