تلفن تماس
02126604001

کارفرما: جناب آقای مهندس فرج پور عمق گود: عمق ماکزیمم 46 متر سطح شاتکریت: 7200 مترمربع روش پایدارسازی: نیلینگ، انکراژ، مهارمتقابل

کارفرما: جناب آقای مهندس رجائی عمق گود: عمق ماکزیمم 11 متر سطح شاتکریت: 748 مترمربع روش پایدارسازی: نیلینگ، انکراژ، خرپا

کارفرما: جناب آقای مهندس ربیعی زاده عمق گود: عمق ماکزیمم 18 متر سطح شاتکریت: 2200 مترمربع روش پایدارسازی: نیلینگ، انکراژ، خرپا، مهار متقابل

کارفرما: شرکت مهندسی دنو عمق گود: 15 متر روش پایدارسازی: نیلینگ و انکراژ

کارفرما: جناب آقای آجیلچی عمق گود: 25 متر روش پایدارسازی گود: Top & Down مدت زمان عملیات زهکشی: 45 روز

کارفرما: جناب آقای فرج پور عمق گود: 40 متر روش پایدارسازی: انکراژ و مهار متقابل (STRUT) مدت زمان اجرا: 6.5 ماه

کارفرما: جناب آقای مهندس زرین و کرامیان عمق گود: 11متر روش پایدارسازی: خرپا و نیلینگ مدت زمان اجرا: 2 ماه

کارفرما: جناب آقای مهندس خلج عمق گود: 15 متر روش پایدارسازی: مهار متقابل (STRUT) مدت زمان اجرا: 2 ماه

کارفرما: جناب آقای مهندس فیضی عمق گود: 16 متر تراز آب: 9- متری زهکشی: دارد روش پایدارسازی: نیلینگ و انکراژ سطح شاتکریت: 900 مترمربع

کارفرما: جناب آقای آژنگ عمق گود: 18 متر سطح شاتکریت: 8000 مترمربع روش پایدارسازی: نیلینگ و انکراژ

کارفرما: جناب آقای مهندس امیدوار عمق گود: 12متر روش پایدارسازی: نیلینگ و انکراژ و خرپا محل پروژه: بلوار شقایق

کارفرما: شرکت ساختمانی دنو عمق گود: 11 متر روش پایدارسازی: نیلینگ و انکراژ محل پروژه: لواسان